SERVEIS

BARNALEX és un despatx d’avocats de llarga trajectòria professional, d’atenció personalitzada, alta dedicació i cost eficient. BARNALEX posa el seu coneixement, experiència i talent al servei del client, complint, en tot moment, les normes ètiques i deontològiques de l’advocacia.
La firma es va fundar el 2008 de la mà de diferents professionals jurídics i tributaris, tots ells amb trajectòries superiors als 20 anys d’exercici i amb una visió idèntica de com prestar un servei professional: personalitzat i disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
El signe d’identitat de BARNALEX, el seu valor diferencial respecte d’altres operadors jurídics, es nodreix d’una màxima en anglès: “It’s business but it’s personal”. Els nostres clients així ho confirmen.

Dret Civil

Dret Mercantil

Dret Penal

Dret Laboral

Dret Fiscal

Dret Administratiu – Urbanisme

Patents i Marques

Pericials Cal·ligràfiques Judicials

Inversions Nacionals i Internacionals

Dret civil

Nul·litats · Separacions · Divorcis · Dissolucions de parelles · Tuteles · Curateles · Modificació de mesures · Incapacitacions · Dret de successions i donacions · Drets reals · Arrendaments · Compravendes · Traspassos · Comunitats de béns · Arrendament de serveis · Comunitats de propietaris · Contractes · Persones jurídiques · Dret hipotecari i registral · Dret d’assegurances · Responsabilitat civil mèdica · Dret de la circulació · Reclamacions de quantitat

Dret mercantil

Dret societari · Constitució de societats · Reformes estatutàries i reestructuracions societàries · Contractes mercantils · Juntes generals d’accionistes · Llibres societaris · Secretaria de consells d’administració · Fusions · Escissions · Transformacions · Liquidacions i dissolucions de societats · Dret concursal · Dret canviari

Dret penal

Defensa penal com a víctima, perjudicat, investigat (antic imputat), responsable civil, etc. · Redacció i presentació de denúncies i querelles · Sumari, procediment abreujat, judicis de faltes, diligències prèvies, recursos d’apel·lació i cassació · Accidents de trànsit · Alcoholèmia, excés de velocitat · Violència domèstica, abandonament de família, impagament de la pensió · Estafa, furt, robatori, apropiació indeguda, extorsió · Amenaces i coaccions, injúries i calúmnies · Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial · Malversació de cabals públics, prevaricació · Trencament de condemna, fals testimoni · Tràfic de drogues · Lesions, homicidis, assassinats · Falsedats de moneda, de documents, etc. · Assistència al detingut en jutjat i comissaries

Dret laboral

Assessoria en totes les matèries de dret laboral i seguretat social · Defensa jurídica en assumptes contenciosos davant de jutjats i tribunals socials (Instància, Tribunal Superior, Audiència Nacional i Tribunal Suprem) · Negociació col·lectiva en convenis de sector i d’empresa · Assessorament en conflictes col·lectius i vagues · Acomiadaments col·lectius (expedients de regulació d’ocupació) · Expedients de mobilitat · Reclamacions de classificació professional · Assessorament en les diferents modalitats de contractació · Inspecció de treball · Reclamacions de recàrrecs de prestacions o d’indemnització de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball o malalties professionals · Expedients d’invalidesa · Reclamacions contra actes de l’administració laboral a la via contenciosa administrativa

Dret fiscal

Assessorament i elaboració de renda i patrimoni de no residents · Assessorament i elaboració de la declaració de béns a l’exterior (model 720) · Càlcul de l’impost de societats · Comptes anuals i memòries · Comptabilitats i presentació de llibres · Col·laboració amb auditors · Assistència comptable puntual: operacions especials, quadres d’amortització, de leasing · Assessoria financera · Fusions i escissions · Due diligence per a compra i venda de societats · Consolidats · Inspeccions · Atenció de requeriments d’hisenda · Protocols familiars: manual de procediments en successions d’empreses · Planificació de successions · Càlcul i compliment d’herències i donacions

Dret Administratiu i Urbanístic

Assessorament i gestió jurídica a entitats públiques i privades i a ciutadans · Plans parcials · Juntes de compensació · Convenis urbanístics · Contractes de l’Administració Pública · Expropiació forçosa · Procediment administratiu comú · Procediment sancionador · Obtenció de llicències i permisos de tot tipus · Tramitació d’expedients en via administrativa

Pericials cal·ligràfiques judicials

Pericial cal·ligràfica judicial · Dactiloscòpia · Estudi falsedat documental · Anàlisi de falsificacions i marques · Documentoscòpia · Testaments hològrafs · Identificació d’anònims · Grafologia · Grafoteràpia · Selecció de personal per a empreses amb proves grafològiques · Identificació de falsificacions de signatures

Patents i marques

Estudi de viabilitat industrial per a patents, models d’utilitat i dissenys industrials · Cerca d’antecedents · Redacció, tramitació i defensa fins a la concessió arreu del món · Informes sobre infracció d’invencions · Consultoria d’invencions · Traduccions · Defensa dels drets de la propietat industrial · Cerca de marques, noms comercials i dominis · Tràmits de registre i defensa en tot el món · Defensa dels drets de la propietat industrial · Registre Mercantil Central: viabilitat de registre de noms societaris i certificacions · Registre de la propietat intel·lectual · Assessorament · Defensa dels drets de la propietat intel·lectual

Inversions nacionals i internacionals

Estem especialitzats en la compravenda total o parcial d’empreses i en ampliacions de capital, fruit de la nostra llarga experiència en gestió de pimes i multinacionals i de la nostra xarxa de despatxos col·laboradors de Berlín, Nova York, Londres, Hong Kong i Mèxic DF.

La nostra xarxa global d’inversions institucionals i family offices ens atorga una gran sensibilitat per a la competència intercultural.

També donem suport a start-ups innovadores, assessorant-les en plantejaments estratègics i recerca de capital inversor.

Treballem en els sectors de telecomunicacions, comerç tèxtil, transport, medi ambient, logística, sector immobiliari i hotels.